Saturday, August 01, 2009

Manavati


Manavati : It is the 5th Melakarta rāgam in the 72 melakarta rāgam system of Carnatic music.

In Muthuswami Dikshitar school of Carnatic music, the 5th melakarta is Manoranjani. This scale uses the notes shuddha rishabham, shuddha gandharam, shuddha madhyamam, chathusruthi dhaivatham, kakali nishadham

Raga Structure:
Arohanam: S R1 G1 M1 P D2 N3 S
Avarohanam: S N3 D2 P M1 G1 R1 S

Tala Structure (20 Aksharams):
1 Laghu + 1 Dhrutha Viraamam + 1 Anudhruthams + 1 Laghu + 1 Anudhrutham + 1 Laghu + 1 Dhrutha Viraamam

4+3+1+4+1+4+3 = 20 Aksharams